Dzisiaj jest:
25.05.2022
Imieniny:
Grzegorz, Urban, Magda
Powiat Krasnicki

Cele projektu 1. wykreowanie i efektywna promocja wspólnego produktu turystycznego Powiatu Kraśnickiego
 2. zbudowanie kompleksowej oferty turystycznej powiatu kraśnickiego w oparciu o bogate walory kulturowe i przyrodnicze Ziemi Kraśnickiej,
 3. stworzenie podstaw silnego partnerstwa na rzecz rozwoju aktywnej turystyki w powiecie
 4. zrównoważony rozwój powiatu kraśnickiego poprzez lepsze wykorzystanie potencjału turystycznego i kulturowego Ziemi Kraśnickiej.
 5. zwiększenie atrakcyjności turystycznej Ziemi Kraśnickiej,
 6. poprawa warunków do rozwoju przedsiębiorczości na terenie powiatu (szczególnie w branżach związanych z turystyką i rekreacją),


Obecna sytuacja


Jakie atuty Ziemi Kraśnickiej chcemy wykorzystać realizując projekt?
 

 • zróżnicowanie krajobrazu wynikające z bogatej rzeźby terenu oraz jego zagospodarowania;
 • walory przyrodnicze, wynikające z bogactwa fauny i flory;
 • walory kulturowe przejawiające się w dziedzictwie historycznym obszaru z jego historią i tradycjami: ginące zawody, rękodzieło, kultura ludowa, folklor, kuchnia regionalna, imprezy kulturalnedogodne położenie geograficzne, dosyć dobre skomunikowanie drogowe (droga krajowa nr 19 i 74) i bezpośrednie połączenia kolejowe z dużymi miastami (Lublin, Puławy, Warszawa, Przemyśl).coraz większa aktywność organizacji pozarządowych działających w sferze kultury i turystyki

Jakie widzimy bariery ograniczające rozwój turystyki na Ziemi Kraśnickiej?


 • niedostatecznie rozwinięta infrastruktura noclegowo-gastronomiczna
 • słabo rozwinięty system informacji i promocji turystycznej (szczególnie na poziomie lokalnym)
 • brak spójnej bazy informacji kulturalno – turystycznej na poziomie powiatu
 • niski stopień skoordynowania podejmowanych działań, a także brak strategii i działań w promowaniu jasno określonych produktów turystycznych skierowanych do konkretnych grup odbiorców